Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR M-LOTTERIET

1. Definitioner

”Allmänna Villkor”                        avser dessa villkor för Lotteriet.

”Lotteriet”                                      avser prenumerationslotteriet M-Lotteriet.

”Lottnummer”                                avser det särskilda lottnummer som varje Prenumerant erhåller.

”Organisationen”                          Moderata Samlingspartiet, org. nr. 802001-5452.

”Prenumeranten”                          avser en fysisk person som har registrerat sig som prenumerant av Lotteriet.

2. Bakgrund och syfte

2.1       Moderata Samlingspartiet, nedan ”Organisationen” har fått tillstånd av Spelinspektionen att bedriva lotteriet M-Lotteriet, i fortsättningen (”Lotteriet”). Dessa Allmänna Villkor gäller för deltagande i Lotteriet och utgör ett avtal mellan Prenumeranten och Organisationen.

2.2       Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på Lotteriets hemsida www.mlotten.se. I samband med att du registrerat dig som Prenumerant i Lotteriet så godkänner du dessa Allmänna Villkor.

3. Deltagande i lotteriet samt betalning

3.1       För att kunna delta i Lotteriet måste Prenumeranten ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare eller annan förmyndare samt vara folkbokförd i Sverige. Deltagande i Lotteriet sker via prenumeration och betalning sker via autogiro eller annat automatiskt betalningssätt där pris för lotten dras direkt från Prenumerantens bankkonto.

3.2       Anmälan till Lotteriet görs på www.mlotten.se.

3.3       Efter anmälan till Lotteriet kommer Lottnummer att presenteras på Prenumerantens personliga sida under rubriken ”Min Sida” på www.mlotten.se. När betalning har genomförts är Prenumeranten berättigad att delta i närmast efterföljande dragningar av Lotteriet med det Lottnummer som Prenumeranten har tilldelats. Om särskild anledning föreligger äger dock Organisationen rätt att vägra låta person delta i Lotteriet.

3.4       Betalning av lott sker i förskott via automatisk betalning genom autogiro. Lottpriset dras från av Prenumeranten anmält bankkonto i slutet varje kalendermånad. Om behållningen på anmält bankkonto eller motsvarande inte räcker för betalning av lottpriset gör Organisationen ytterligare ett (1) till två (2) uttagsförsök tills behållningen räcker för betalning.

3.5       Om betalning av lottpriset inte har kunnat dras från Prenumerantens konto i enlighet med vad som anges i punkt 3.4 ovan har Prenumeranten inte rätt att delta i efterföljande vinstdragning. Om lotteripriset inte har kunnat dras från Prenumerantens konto under tre (3) efterföljande månader så avslutas prenumerationen och Prenumeranten får inte delta i Lotteriet.

3.6       Organisationen ersätter inte förlorad spelinsats eller utebliven vinst till följd av att Prenumerantens prenumeration i Lotteriet avslutas på grund av vad som anges i dessa Allmänna villkor, jmf. punkt 3.3 och 3.4.

4. Närmare om lotteriet

4.1       Lotteriet innefattar månadsvisa ordinarie dragningstillfällen och en (1) jackpottdragning under ett kalenderår. Varje kalendermånad sker en dragning, vilken inträffar i mitten av månaden, och en gång per kalenderår genomförs en jackpottdragning. I varje ordinarie dragning deltar totalt 90 0000 lottnummer. Prenumeranten får ett fem siffror långt lottnummer som denne behåller så länge denne prenumererar på Lotteriet.

4.2       Dragningarna är uppdelade i två delar.

  • Ordinarie dragning för aktuell månad.
  • Fördelningsdragning – en dragning som utförs var gång föregående kalendermånads högsta vinst föll ut på en betald lott.

4.3       Om en Prenumerant köper fler än 10 stycken lotter per dragning kommer Organisationen att ta en personlig kontakt med Prenumeranten. Denna kontakt tas för att säkerställa att det inte föreligger någon spelproblematik bakom beställningen.

4.4       Mer information om hur Lotteriet fungerar samt information om dragningar av Lottnummer finns i Vinstplanen, se www.mlotten.se.

4.5       Den som är antecknad som innehavare av vinnande Lottnummer i Organisationens register är berättigad till vinsten.

 

5. Vinster

5.1       Vinster presenteras på Lotteriets hemsida www.mlotten.se samt via e-post och/eller brev. Vinsterna består av kontanter, presentkort, produkter och nya lotter. Organisationen avgör ensam om en varuvinst eller ett presentkort ska betalas ut i kontanter. Till undvikande av missförstånd, Prenumeranterna äger inte rätt att välja i vilken form (kontant, presentkort, varuvinst) som vinsterna ska delas ut. Vinstens storlek, jackpott m.m. beskrivs i Vinstplanen se www.mlotten.se. Efter varje dragning kommer Prenumeranterna i Lotteriet via e-post få information om att dragningslistan är publicerad på www.mlotten.se, där bl. a. vinnande lottnummer presenteras.

5.2       I de fall vinst utbetalas via avi ska denna inlösas inom den tid som är angiven på avin. Därefter åligger det respektive vinnare att själv kontakta Organisationen  för att meddela hur vinsten ska utbetalas. Ej inlösta vinster hålls tillgängliga för Prenumeranten till och med dagen för sista vinstbetalning. Vinst måste alltid inlösas inom sex (6) månader efter att respektive dragningslista publicerats. Ej inlösta vinster tillfaller därefter Organisationen.

5.3       I det fall vinster utgörs av produkter eller tjänster är det leverantören av dessa vinster som ansvarar för att vinsten är korrekt och inte innehåller några fel. Detta gäller även om vinsten utgör ett presentkort för en produkt eller tjänst. Leverantören ska således betraktas som säljare i detta avseende och eventuella klagomål och reklamationer ska riktas mot denne. Organisationen kan således inte hållas ansvarig för brister och eventuella fel i vinsterna.

5.4       Vid en högvinstdragning avgörs vinsten storlek genom så kallad kuvertdragning där vinnaren får dra ett av 100 kuvert innehållande vinster enligt Vinstplanen. Vid dragningen kommer två kontrollanter att delta för att säkerställa att dragningen genomförs korrekt. När vinnaren dragit sitt kuvert kommer övriga 99 kuvert att öppnas tillsammans med dragningens kontrollanter, som ett led i säkerhetsrutinen. Om det då uppmärksammas något fel vid kontrollen så kommer dragningen att underkännas och göras om. Detta innebär att vinnaren kommer att få en bekräftelse på om dragningen är godkänd eller inte, först ca. 30 minuter efter att dragningen är genomförd. Vinnaren kan alltså inte tillgodogöra sig vinsten förrän dragningen slutligen har bekräftats av Lotteriets kontrollanter.

 

6. Uppsägning av prenumeration

6.1       Prenumerant äger när som helst rätt att meddela Organisationen att denne önskar att säga upp sin prenumeration. Uppsägning kan ske skriftligt, Organisationen rekommenderar att uppsägning sker via Prenumerantens Mina Sidor på www.mlotten.se. Ingen återbetalning av betalat Lottpris sker.

6.2       Om Prenumerant under en period som är längre än tre (3) månader inte har betalat sitt lottpris har Prenumerant inte längre rätt till sitt Lottnummer, jmf. punkt 3.5 ovan.

 

7. Behandling av personuppgifter

7.1       Organisationen är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Prenumeranten lämnar vid deltagande i Lotteriet, som exempelvis personnummer, namn, adress och e-postadress. Organisationen följer de krav och riktlinjer som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning på området.

7.2       Prenumerantens personuppgifter används för att Organisationen ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot Prenumeranten samt för att Organisationen ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt Spellagen (2018:1138) och annan  tillämplig lagstiftning. Vidare kommer Organisationen att använda Prenumerantens kontaktuppgifter för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information om Lotteriet.

7.3       Prenumeranten betraktas av Organisationen som lottköpare, vilket innebär att Prenumerantens personuppgifter kommer att registreras och behandlas i Organisationens huvudregister.

7.4       Organisationens integritetspolicy förklarar närmare hur Organisationen behandlar personuppgifter samt beskriver Prenumeranternas rättigheter. Integritetspolicyn finns att läsa här: Integritetspolicy.

7.5     Organisationen använder s.k. cookies på sin webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar Organisationens webbsidor för användaren och ger Organisationen statistik om användandet av sajten. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Organisationens policy för användande av cookies finns att läsa på https://moderaterna.se/om-cookies

 

8. Lotteritillstånd och Spelinspektionen

Spelinspektionen är den svenska myndighet som säkerställer att lotterier och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt och säkert. Kontakta gärna Lotteriinspektionen om du har några frågor kring vårt lotteritillstånd eller liknande frågeställningar.

Spelinspektionen

Box 199

645 23 Strängnäs

Vx. 0152-650 100

www.spelinspektionen.se

Lotteriet kontrolleras av en oberoende kontrollant som inte har kopplingar till Organisationen eller driften av lotteriet.

 

9. Ansvarsfrihet och force majeure

9.1       Organisationens skadeståndsansvar är begränsat direkta skador, högst till det belopp som motsvarar Prenumerantens insats i den dragning som felet gäller. Denna skadeståndsbegränsning gäller såvida inte Organisationen har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

9.2       Organisationen  är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Organisationens kontroll och som inte skäligen borde ha förutsetts och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga, såsom exempelvis krig, pandemi, myndighetsåtgärder, förändrad lagstiftning, strejk och nyckelpersons sjukdom.

 

10. Övrigt

10.1     Organisationen äger rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden gentemot Prenumerant beträffande Lotteriet.

10.2     Organisationen förbehåller sig rätten att löpande ändra dessa Allmänna Villkor. Genom att fortsätta sitt abonnemang och/eller genom att använda sig av Organisationens  tjänster efter att de aviserade ändringarna trätt i kraft, samtycker Prenumeranten även till de aviserade villkorsändringarna. Samtycker Prenumerant inte till villkorsändringarna äger denne rätt att säga upp sitt konto och prenumeration genom att kontakta Organisationens kundservice eller meddela detta på Mina Sidor, varvid detta avtal upphör.

 

12. Klagomål

Klagomål eller anspråk med anledning av felaktig eller utebliven vinstutdelning eller annat liknande förhållande ska, för att kunna göras gällande, vara Organisationen  tillhanda inom sex (6) månader från det att den dragning som klagomål eller anspråk avser slutfördes. Om klagomål eller anspråk framförs senare än sex (6) månader anses anspråket förfallet.

13. Tvist

13.1     Tvister ska i första hand lösas genom diskussion och överenskommelse utom rätta. Kan tvisten inte lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas.